Mitä voin tehdä raakun hyväksi?

Jokaisella raakkujokien valuma-alueen maanomistajalla on mahdollisuus omilla toimillaan osaltaan auttaa raakkukantojen suojelussa. Ohessa muutamia esimerkkejä keinoista, joilla voit auttaa raakkua. Muista kuitenkin, että Ruonanjoki ja Pinsiön-Matalusjoki ovat Natura 2000 -alueita, joihin kohdistuvien erityisvaatimusten takia laajemmista toimenpiteistä näiden jokien valuma-alueella tulee ottaa yhteyttä Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Asuminen

 • Älä patoa jokiuomaa! Padot haittaavat tai kokonaan estävät raakulle tärkeän taimenen nousun joissa.
 • Käytä raakkujokien vettä vain tarpeen mukaan. Älä kastele puutarhaa tai kasvimaata enemmän kuin on tarpeen. Liiallinen kastelu lisää huuhtoumia vesistöön, vedenotto kuivina kausina joesta tai ojista puolestaan vähentää joen virtaamaa.
 • Suunnittele kaikki toiminta, jossa rikotaan maanpintaa tai jossa syntyy multakasoja tai vastaavia (puutarhatyöt, remontit ym.) siten, että kiintoainetta ei pääse huuhtoutumaan jokiin tai ojiin. Mitä kauempana paljas maa on joista tai ojista, sen parempi.
 • Muista, että pienetkin ruoppaukset vaativat ilmoituksen tekemistä ELY-keskukselle.
 • Maalämpökaivoa rakennettaessa varmista, että porausliete laskeutetaan kontissa tai vastaavassa, ja eteenpäin johdetaan vain kirkasta vettä.
 • Johda jätevedet viemäriin. Ellei tämä ole mahdollista, tarkista, että jätevesistä ei aiheudu päästöjä vesistöihin. Muista jätevesijärjestelmien säännöllinen huolto.
 • Vältä taimenten kalastusta toistaiseksi. Kun taimenkantaa on hankkeen avulla saatu vahvistettua, riittää taimenia sekä raakuille että ihmisille, mutta toistaiseksi jokainen taimen on raakulle erittäin tärkeä.

Maatalous

 • Jätä peltojen reunoille riittävät suojavyöhykkeet äläkä käytä liikaa lannoitteita, jotta kuormitus vesistöihin pysyy mahdollisimman pienenä.
 • Pyri käyttämään kevyitä koneita ja suorittamaan toimenpiteet kuivina ajanjaksoina.
 • Pyri pitämään etenkin kaltevat lohkot kasvipeitteisinä myös talvella.
 • Keskustele vesiensuojelutoimenpiteistä maaseutu- ja ympäristöviranomaisten kanssa. Jokien ja ojien lähistöllä on usein paikkoja, jotka eivät sovellu viljelykäyttöön, mutta joista voi saada hyviä kosteikkoja sitomaan valumia. Kosteikkojen rakentamiseen ja muuhun vesiensuojeluun on usein mahdollista saada kattavaa tukea ja rahoitusta.
 • Maita ojitettaessa ole yhteydessä ELY-keskukseen ja varmista, ettei kiintoainesta pääse laskuojiin.
 • Huomioi suojavyöhykkeet kasviensuojeluaineita ja muita kemikaaleja käytettäessä sekä varastoi kemikaalit siten, ettei niitä pääse ympäristöön.

Metsätalous

 • Ole ennen kaikenlaisia hakkuu- tai ojitustoimenpiteitä yhteydessä Metsäkeskukseen ja ELY-keskukseen, jotta raakku voidaan ottaa huomioon jo suunnitelmavaiheessa.
 • Suosi jatkuvaa metsänkasvatusta tai pienialaisia hakkuita, uudistamista ja muita toimenpiteitä.
 • Säilytä hakkuissa pintakasvillisuus mahdollisimman ehyenä. Tee metsänhoitotoimenpiteet routa-aikana.
 • Suorita ojituksia vain, mikäli tehokkaita vesiensuojelurakenteita on mahdollista rakentaa.
 • Vältä metsälannoitusta.
 • Jätä hakkuissa riittävät suojavyöhykkeet jokien ja ojien varsille.
 • Älä poista kaatuneita puita joesta.

Teollisuus ja yritystoiminta

 • Järjestä kemikaalien varastointi, käyttö ja tyhjien astioiden hävitys niin, ettei kemikaaleja missään vaiheessa pääse ympäristöön.
 • Ota raakku ja vesiensuojelu huomioon varautuessasi mahdollisiin onnettomuustilanteisiin, esimerkiksi kemikaalisäiliöiden rikkoutumisiin tai tulipaloihin.
 • Älä johda parkkipaikkojen ja piha-alueiden hulevesiä suoraan jokiin tai ojiin, vaan imeytä ne tontille. Mikäli tämä ei ole mahdollista, pyri viivyttämään ja selkeyttämään vesiä hulevesipainanteissa ennen eteenpäin johtamista.