Mikä Kolmen helmen joet?

Kolmen helmen joet oli Hämeenkyrön kunnan sekä Nokian ja Ylöjärven kaupunkien toteuttama puolentoista vuoden pituinen uhanalaisen raakun suojeluun keskittyvä hanke. Hanke toteutettiin vuosina 2016 ja 2017. Sen ensisijaisena tavoitteena oli jokien raakkukantojen ja raakun väli-isännän, taimenen, elinvoimaisuuden ja suotuisan suojelun tason turvaaminen lajien elinympäristön laatua parantamalla. Käytännössä tämä tarkoittaa toimia kolmella raakun asuttamalla joella Pirkanmaalla: Turkimusojalla, Ruonanjoella ja Pinsiön-Matalusjoella sekä niiden valuma-alueilla. Hankkeessa arvioitiin jokiin ja niissä virtaavan veden laatuun ja määrään vaikuttavat tekijät ja suunniteltiin toimenpiteet, joilla näitä voitaisiin parantaa. Nämä toimenpiteet toteutetaan myöhemmin jatkohankkeen puitteissa. Hanke pyrki tuottamaan tietoa sekä viranomaisten että maanomistajien ja asiasta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön. Hankkeessa valmistuneet kunnostussuunnitelmat löytyvät näiltä Internet-sivuila (tulokset). Hanke sai rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolta.

Viimeisimmät päivitykset

Raakkujokien suojeluopas jokivarsien asukkaille ja toimijoille on valmistunut
| Ei kommentteja

Hämeenkyrön kunta, Nokian ja Ylöjärven kaupungit ovat yhteisyössä laatineet raakkujokien suojeluopaan jokivarsien asukkaille ja toimijoille. Opas tullaan jakamaan valuma-alueen asukkaille ja toimijoille Hämeenkyrön, Nokian ja Ylöjärven alueella. Oppaassa on hyödyllistä tietoa raakusta ja sen suojelemisesta sekä ohjeita raakun suojelun huomioimiseksi … Lue lisää

Hankekoordinaattorin loppupuheenvuoro
| 2 kommenttia

Kolmen helmen joet -hanke on päättynyt. Hankkeen koordinaattorina haluan kiittää kaikkia tavoitteiden puolesta työtä tehneitä, erityisesti hankkeen seuranta- ja asiantuntijaryhmän jäseniä, kouluja ja paikallisia asukkaita, jotka ovat osallistuneet hankkeeseen. Myös toimittajille on annettava kiitosta siitä, että he ovat tuoneet raakut … Lue lisää

Turkimusojan, Pinsiön-Matalusjoen ja Ruonanjoen kunnostussuunnitelmat
| 1 kommentti

Kolmen helmen joet -hankkeen aikana tehdyt valuma-alueiden ja uomien kunnostussuunnitelmat ovat valmiit ja ne voi ladata oheisista kuvakkeista. Hankkeen tuloksista voi katsella myös esitelmän: https://www.youtube.com/watch?v=oGJbeGQhSc4 . Pinsiön-Matalusjoki Ruonanjoki Turkimusoja

Jokiravuista ei apua Pirkanmaan raakuille
| Ei kommentteja

Kolmen helmen joet -hankkeessa analysoitiin mahdollisuutta istuttaa uudelleen jokirapua Turkimusojaan, Ruonanjokeen ja Pinsiön-Matalusjoelle. Selvityksen teki FCG. Kullakin joella on ollut vahva jokirapukanta, joka on 1980–1990 lukujen aikana hävinnyt rapuruton vuoksi. Jokiravulla arvioidaan olevan myönteistä vaikutusta joissa esiintyvän jokihelmisimpukan eli raakun … Lue lisää

POHJAELÄINTUTKIMUKSEN TULOKSET ANTAVAT TOIVOA PIRKANMAAN RAAKUILLE
| Ei kommentteja

Kolmen helmen joet -hankkeessa teetetyn pohjaeläinselvityksen avulla pyrittiin selvittämään hankkeessa mukana olevien jokien (Ruonanjoki, Pinsiön-Matalusjoki, Turkimusoja) ekologista tilaa. Selvityksen teki KVVY. Pohjaeläimet valittiin hankkeessa virtavesien ekologisen tilan ilmentäjiksi, koska niillä on tärkeä rooli jokiekosysteemin toiminnassa. Pohjaeläimiä esiintyy käytännössä kaikissa vesistöissä, … Lue lisää

Turkimusojan jokihelmisimpukkainventointi on valmistunut
| Ei kommentteja

Turkimusojan raakkujen esiintymistä kartoitettiin elokuussa 2015 Luonnontieteellisen keskusmuseon toimesta. Tutkimuksissa keskityttiin Vaasantien (valtatie 3) yläpuoliseen jokijaksoon, joka inventoitiin yhtäjaksoisesti. Lisäksi inventoitiin kaksi lyhyempää jokijaksoa valtatien alapuolisella osalla. Nyt valmistuneen Alleco Oy:n tekemän tutkimuksen tavoitteena oli täydentää aiempaa selvitystä joen vielä … Lue lisää